Friday, November 27, 2015

Thanksgiving 2015

We had a yummy and relaxing Thanksgiving this year!

 photo 2015-11-26_1_thanksgiving_lunch_004_zpsgha2la8a.jpg

 photo 2015-11-26_1_thanksgiving_lunch_005_zpsnlhvbvcj.jpg

 photo 2015-11-26_1_thanksgiving_lunch_006_zps0fodfzzp.jpg

 photo 2015-11-26_1_thanksgiving_lunch_007_zpsgb7anthq.jpg

 photo 2015-11-26_2_thanksgiving_walk_001_zpsm7m6reh5.jpg

 photo 2015-11-26_2_thanksgiving_walk_003_zpstudcvsvc.jpg

 photo 2015-11-26_3_pumpkin_cheesecake_003_zpsgnacfvry.jpg

 photo 2015-11-26_3_pumpkin_cheesecake_001_zpstygrtgg2.jpg

No comments: